Hodinárium Děčín

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
facebook
grafika3b
počitadla
grafika3bValid XHTML 1.0 Transitionalgrafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání  

 

 

 

 

 


grafika

Třídrátový rozvod IBM 

Hodinárium v Děčíně se v roce 2017 rozrostlo o podružné hodiny INTERNACIONAL určené pro třídrátový rozvod nepolarizovaných řídících impulzů. Tento rozvod je určen pro hodiny IBM se samočinnou regulací jednotlivých podružných hodin. Systém umožňuje podružným hodinám s malou odchylkou upravit nastavení na stav matečních hodin. Doplnění o hlavní hodiny tohoto systému se snad v roce 2019 dočkáme.  Stroj podružných hodin Internacional

Podružné hodiny

Na první pohled se strojek podružných hodin značně liší od u nás běžně používaných strojků Elektročas. Strojek je konstruován na stejnosměrné nepolarizované impulzy. (Polarizované impulzy mu však v zásadě nevadí.) 

V horní části strojku můžeme vidět kotvu elektromagnetu. Po odeznění impulzu vrací kotvu do počáteční polohy pružina a západky současně posune rohatkové kolo o jeden zub. To by pro běžný chod hodin stačilo. Minutová ručička je na hřídeli rohatky. Ručkové soukolí pro převod na hodinovou ručičku je jediný převod v hodinách. 

Systém IBM je však vybaven funkcí samostatného vyrovnání několikaminutových odchylek podružných hodin na čas ústředny. Systém je tvořen dvěma vačkami na minutové hřídeli a vidlici přepínající impulzové vodiče A (červený) nebo B (černý). Vidlice je většinou natočena tak (stav na obrázku), že je sepnut kontakt A. V okamžiku, kdy raménko spadne do výřezu v první vačce, vidlice se natočí a přitlačí střední kontakt ke spodnímu kontaktu B. V okamžiku, kdy raménko spadne i z druhé vačky, vidlice se vyrovná a je opět sepnut horní kontakt A. Přepínací kontakt je spojen s jedním koncem cívek elektromagnetu, druhý konec cívek je připojen k vodiči C (zelený). Vačky jsou nastaveny tak, že přepínač v 59. minutě na hodinách přepne na drát B a ve 3. minutě přepne zpět na drát A. Jinými slovy: jeden pól cívky je trvale spojen s drátem C, druhý pól přes přepínací kontakt se připojuje na drát A, nebo B ve sledu, patrném z následující tabulky.

   Konkrétně je to takto:
 1. až 50. minuta  minutové impulzy po vodičích A i  normální chod 
 51. až 59. minuta  minutové impulzy pouze vodiči A  zastavení předbíhajících se hodin 
 59.min 10.sec až 59.min 40.sec   impulzy po dvou sekundách po vodiči  dokrokování zpožděných hodin 
 60. minuta a dál  minutové impulzy po vodičích A i B   normální chod 

Princip nastavení hodin spočívá ve způsobu, jak jsou po vodičích A a B (proti vodiči C) centrální jednotkou vysílány impulzy. Impulzy jsou buď posílány každou minutu na obou nebo jen na jednom z vodičů nebo jsou vysílány zrychlené impulzy každé 2 sekundy. Správně jdoucí podružné hodiny se přepojí samočinně při dosažení své 59. minuty souhlasně s časem hlavních hodin na drát B a tím zamezí příchodu zrychlených impulzů. Další minutové impulzy přijímají drátem B a pak se opět přepojí na drát A.

Pokud jsou hodiny zpožděné, nepřepnou včas a dostanou po vodiči A sérii rychlých dvousekundových impulzů, dokud nedosáhnou své 59. minuty. Podružná jednotka  přepne na drát B a vyčká 60. minutový impulz. 

Pokud hodiny jdou napřed, přepnou dříve a nedostanou (v intervalu 51. až 59. minuty) po vodiči B žádné impulzy. Čekají proto až do 60. minuty, až budou impulzy po B obnoveny. 

Během jedné hodiny lze tak vyrovnat 10 minut předběhnutí nebo 15 minut zpoždění. K seřízení někdy může dojít i po více hodinách. Pokud je odchylka hodin velká a interval přepnutí podružných hodin leží v době, kdy jsou vysílány stejné impulzy po obou vodičích, k seřízení nedojde. 

Kuriózní je, že hodiny, které jsou nyní v expozici, byly přestavěny tak, že vodič A byl trvale připojen na přepínací kontakt a hodiny byly připojeny na normální dvoudrátový rozvod. Patrně původní ústředna IBM byla nahrazena Elektročasem a ve všech hodinách přepojili dráty. Pokud se nepoškodilo třídrátové vedení, asi stačilo na ústředně dráty A a B propojit. Ciferník hlavních hodin RADO

Hlavní hodiny IBM - třídrátový systém

V podružných hodinách je celkem jednoduchý systém. Složitost je obsažena v konstrukci hlavních hodin. Při pohledu na číselník hodin to ani tak nevypadá. (Ciferník ovšem není originál IBM.) Z nákresu uspořádání kontaktů vidíme, že impulzy po dvou sekundách jsou odvozovány od kontaktu na sekundovém kyvadle. Hlavním výstupem jsou minutové impulzy. Protože nejde o polarizované impulzy, odpadá komplikace s obracením polarity. Stroj ještě pomocí vaček spíná pomocné kontakty, který vymezují časové intervaly v 59. minutě 10. až 40. sekundě, kdy se po vodiči A posílají impulzy s dvousekundovou prodlevou a interval 49. minuta, 40. sekunda až 59. minuta 40. sekunda, kdy po vodiči B žádné impulzy vysílány nejsou. 

Vlastní zapojení kontaktů ukazuje zjednodušení schema. Podstatné je impulzní relé, které vytváří stejnosměrné impulzy v linkových vodičích. Vlastními řídícími kontakty tak teče mnohem menší proud a jsou také zapojeny na nižší napětí a to na napětí střídavé. Přepínač označený NORMAL - ADVANCE je přepínač pro manuální dokrokování linky. V tomto režimu po obou drátech přicházení dvousekundové impulzy bez dalčího blokování či řízení.  

Centrální hodiny získané pro Hodinárium v roce 2019 se právě zprovozňují. Po instalaci do Hodinária přineseme podrobnější fotografie. Zatím jen "nálezový stav".

Nákres kontaktůNálezový stavzjednodušené schema

Vizualizace v Hodináriu

Pokud vše funguje normálně a podružné hodiny jsou správně nastaveny, není vidět žádná odlišnost od hodin na dvoudrátu. Aby přeci jen činnost hodiny byla v Hodináriu nějak pozorovatelná, doplníme na A i B linky kontrolní 24V žárovky (nebo nestylově LED diody). Od 50. do 60. minuty bude signalize rozdílného chování obou linek.
Synchronizace hlavních hodin IBM časovou ústřednou ČSD v Praze

Dráhy používaly k nastavení matečních hodin na jednotlivých nádražích automatickou synchronizaci po telegrafních linkách. Automatická časová ústředna ČSD vysílala po hlavních telegrafních linkách jednou denně v době od 11:42 do 11:45 časový signál, který zapisoval Morseúv přístroj a podle něj se nařizovaly hodiny v jednotlivých nádražích. 

Vysílaný časový signál se skládá ze tří částí:

Během tohoto signálu jsou automaticky vypojeny všechny telegrafní linky a zapojeny na časovou ústřednu.

Elektrické hlavní hodiny IBM jsou vybaveny zvláštním synchronizačním zařízením, které zprostředkuje jejich automatické připojení na Morseův přístroj v době vysílání časového systému a na minutu trvajícím impulsem časové ústředny. Vyrovnání se děje jak při zpožďování, tak při předbíhání hlavních hodin. 

U elektrických hlavních hodin IBM je přípustná časová odchylka nejvýše plus minus 10-15 sekund za měsíc, synchronizační zařízení však může vyrovnat odchylku až plus mínus 15 sekund za 24 hodin. 

Podle textu Výrobní společnosti IBM společnost s r.o. Praha II, Žitná 30/32 zpracoval Ing. Petr Král


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu